Aktualności

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM ,,Ochota ‘’zawiadamia ,28.09.2018r.o godz.12°° w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na wynajem lokali użytkowych położonych w Warszawie :

1. Pawilon handlowy przy ul. Korotyńskiego 23 -lokal użytkowy usytuowany na pierwszym piętrze o powierzchni 508,32m²
2. Budynek mieszkalny przy ul. Dunajecka 1a – lokal użytkowy usytuowany na parterze o powierzchni 134,98m²
3. Pawilon handlowy przy ul. Sąchocka 5 -lokal użytkowy usytuowany na parterze o powierzchni 146,80m²

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali użytkowych ,który jest dostępny w biurze Spółdzielni , przy ul. Pruszkowska 17 pokój 113. W/ w lokale użytkowe będą udostępnione do obejrzenia od dnia 03.09.2018r.
Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Biurze Spółdzielni przy ul Pruszkowska 17 pokój 113 nr tel. 22.572-89-12 ,603-333-404.

Ofertę ze stawką składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ na lokal Nr 1 przy ul. Korotyńskiego 23, Nr2 przy ul. Dunajecka 1a , Nr3 przy ul. Sąchocka 5 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 26.09.2018r.do godz.9°°(ul. Pruszkowska 17, pok.211).Do oferty powinny być dołączone dokumenty :

1.Aktualna informacja (wydruk) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku innych przedsiębiorców bądź innego właściwego rejestru (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).

2.Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie społeczne (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).

3.Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatności podatków (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania). Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych o ujawnieniu informacji gospodarczych dotyczących Uczestnika (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).

4.Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych przez WSM ,,Ochota ‘’.Druki oświadczenia i zgody są dostępne W Sekretariacie Zarządu lub w Dziale lokale użytkowe WSM,, Ochota’’(pok. 113)
przy ul. Pruszkowskiej 17.

W przetargu mogą brać udział osoby ,które wpłaciły na konto WSM ,,Ochota ‘’ kaucje w wysokości
3 miesięcznych opłat czynszu (brutto) – 65 1020 1156 0000 7902 0006 5920

Kaucja oferenta ,który wygrał przetarg zostanie zaksięgowana jako zabezpieczenie umowy .

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy.

Po otwarciu i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie.

Postąpienie może wynosić nie mniej niż 20zł(słownie : dwadzieścia złotych) Zaoferowana cena przestaje wiązać ,gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą.

Przewodniczący Komisji ogłasza ,który z oferentów wygrał przetarg –oferując najwyższą cenę ,podając jej wysokość a następnie zamyka przetarg .Najemca lokalu użytkowego po zakończeniu przetargu winien w ciągu 14 dni dostarczyć do Spółdzielni niezbędne dokumenty do zawarcia umowy .

Jeżeli Najemca nie wykona w terminie warunków przetargu traci kaucję a skutki wygranego przetargu wygasają .

Osobom ,które nie wygrały przetargu kaucja zwracana jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu .

WSM ,,Ochota ‘’zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny .

ZARZĄD WSM OCHOTA