Aktualności

ZAWIADOMIENIE

O przetargu na wynajem lokali użytkowych w WSM ,,Ochota”w nowej inwestycji przy ul. Moldawskiej 5 w Warszawie.

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 (02-119 Warszawa) zawiadamia, że w dniu 24.07.2019r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na wynajem lokali użytkowych w nowej inwestycji budowlanej prowadzonej przez WSM.Ochota” w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5.

1) lokal użytkowy Nr 1 usytuowany na parterze (5 kondygnacji) w budynku mieszkalnymo powierzchni 101,07m2 (stan deweloperski)
2) lokal użytkowy Nr 2 usytuowary na parterze (5 kondygnacji) w budyniu mieszkalnym o powierzchni 102,56m2 (stan deweloperski)
3) lokal użytkowy Nr 3 usytuwany na parterze (5 kondygnacji) w budynku mieszkalnym o powierzchni 150.56m (stan deweloperski)

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem najmu zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, który jest dostępny w biurze Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17 pokój 113 i zobowiązana jest do przestrzegania jego postanowień dotyczących postępowania przetargowego.

W/w lokale użytkowe będą udostępnione do obejrzenia od dnia 01.07.2019r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić osobiście w Biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17 pokój 113 lub telefonicznie pod nr tel. 22.572-89-12, 603-333-404

Oferty należy składać na piśmie pod rygonem nieważności. Oferta powinna być złożona w kopercie zaklejonej i zabezpieczonej przed łatwym dostępem do jej zawartości przez osobę niepowołaną z adnotacją PRZETARG, adresem i numerem lokalu użytkowego, bądącego przedmiotem oferty, a także imieniem i nazwiskiem/firmą uczestnika – pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta musi zawierać informacje wskazane w Załączniku nr 3 do Regulaminu najmu zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ochota”

Do oferty powinny być dolączone dokumenty:

1.Aktualna informacja (wydruk) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – przypadku innych przedsiębiorców bądź innego właściwego rejestru (wystawione nie wczesniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego postępowania) – w przypadku uczestników prowadzących działalność gospodarczą.

2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego postępowania) – w przypadku uczestników prowadzących działalność gospodarczą.

3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatności podatków (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego postępowania) – w przypadku uczestników prowadzących działalność gospodarczą.

4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych o ujawnieniu informacji gospodarczych dotyczących Uczestnika (wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego postępowania) – w przypadku uczestników prowadzących działalność gospodarczą.

5. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem najmu zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” oraz załącznikami do Regulaminu – w przypadku wszystkich uczestników

6. Pisemne oświadczenie o tym, że uczestnik postępowania został poinformowany o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez WSM „Ochota” na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego – w przypadku wszystkich uczestników będących osobami fizycznymi (w tym prowadzącymi działalność gospodarczą)

Druki oświadczenia wskazane w punktach 5 i 6 powyżej są dostępne w Sekretariacie Zarządu WSM „Ochota” lub w Dziale lokale użytkowe WSM „Ochota” (pokój 113) przy ul. Pruszkowskiej 17.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy.

Oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami, należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia 23.07.2019r. do godziny 12, adres: ul. Pruszkowska 17 pokój 211.

Oferta niezawierająca informacji wskazanych w pkt. I-V Załącznika nr 3 do Regulaminu najmu zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” lub złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, podlega odrzuceniu.

Uczestnik, który obok oferty, nie przedłoży któregokolwiek z dokumentów wskazanych w punktach 1-6 powyżej, mimo, iż był obowiązany do ich przedłożenia, może zostać warunkowo dopuszczony do postępowania. Uczestnik warunkowo dopuszczony do udziału w postępowaniu, zostaje zobowiązany do uzupełnienia oferty o nieprzedłożone dokumenty dodatkowe, w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, po którego bezskutecznym upływie jego oferta ulega odrzuceniu.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, tj. W dniu 24.07.2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

I ETAP POSTĘPOWANIA

Otwarcie i zreferowanie tresci złożonych ofert w tym pod względem rodzaju działalności jaka ma być prowadzona w lokalu użytkowym. Do wybranych oferentów zostaną wysłane zawiadomienia z zaproszeniem do udziału w II ETAPIE POSTĘPOWANIA

II ETAP POSTĘPOWANIA

Przetarg odbywa się ustnie.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie stawki postąpienia. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1zł (słownie: jeden złotych) Zaoferowana cena (w tym stawka wywoławcza) przestaje wiązać, gdy inny biorący udział w przetargu licytant zoferował cenę wyższą niż dotychczas obowiązująca, aż do momentu, w którym przewodniczący Komisji Przetargowej wywoła po raz trzeci ostanio oferowaną (najwyższą) stawkę i przybiciem zamknie licytację ogłaszając imię i nazwisko lub firmę wygrywającego przetarg, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu najmu za dany lokal użytkowy.

Uczestnik wybrany w wyniku postępowania przetargowego zobowiązany jest do wpłaty Spółdzielni kaucji, w wysokości nie niższej niż trzykrotność miesięcznego czynszu najmu brutto za dany lokal użytkowy, będący przedmiotem postępowania.

Zarząd Spółdzielni, kierując się interesem Spółdzielni, ma prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu lub konkursu ofert bez podania przyczyny, zarówno przed rozpoczęciem postępowania (odwołanie) jak i w trakcie postepowania (unieważnienie).

Zawracie umowy najmu z uczestnikiem wybranym w wyniku postępowania przetargowego nastepuje w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zawiadomienia uczestnika o wyborze jego oferty, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie najmu zasobów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

ZARZĄD WSM OCHOTA