Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 11.05.2018r. do dnia 21.05.2018r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków WSM „Ochota” do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.  Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
6.  Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017r. oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej za lata 2011-2013.
7.  Informacja o przebiegu VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
9.  Sprawozdanie Rady Osiedla za 2017 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2017 r.,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2017 r.,
3. podziału wyniku finansowego za 2017 r.,
4. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2017 r.,
5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką WSM „Ochota” może zaciągnąć do 30 czerwca 2019r.,
6. zmian w Statucie WSM „Ochota”,
7. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” .
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
13. Zakończenie obrad.

– Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu.

– Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017r. (art. 83 ust. 11), członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

– Członek WSM „Ochota” i pełnomocnik członka WSM „Ochota” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 9 Statutu).

– Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.

ZARZĄD WSM OCHOTA