Aktualności

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zatrudni pracownika.

 

DANE PODSTAWOWE


Stanowiska: Kierownik osiedla
Jednostka Organizacyjna: Administracja Osiedla Jadwisin

 

OPIS STANOWISKA

 

 1. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z prawidłowym zarządzaniem Osiedlem.
 2. Nadzór nad całokształtem spraw dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych, utrzymaniem stanu techniczno-eksploatacyjnego, sanitarnego, porządkowego i estetycznego wyglądu budynków i budowli oraz terenów przyległych znajdujących się w zasobach Osiedla Jadwisin.
 3. Nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej w zakresie m.in. instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, domofonowej, wentylacji grawitacyjnej i spalinowej, dźwigów.
 4. Dbanie o prawidłowe gospodarowanie zasobami Osiedla Jadwisin.
 5. Przygotowywanie materiałów do opracowania na ich podstawie planów gospodarczych Osiedla i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, nadzór nad prawidłową realizacją.
 6. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na Osiedlach.
 7. Nadzór nad zabezpieczeniem majątku Spółdzielni przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą.
 8. Nadzór i kontrola książek obiektów budowlanych.
 9. Nadzór nad przeglądami technicznymi nieruchomości.
 10. Opiniowanie celowości i uzasadnień ekonomicznych przed podjęciem ważniejszych przedsięwzięć.
 11. Zabezpieczenie realizacji rocznych planów pracy oraz remontów.
 12. Wnioskowanie o przeprowadzenie przetargów na roboty remontowe i inwestycyjne na terenie Osiedla.
 13. Współpraca z Radą Osiedla i udział w jej posiedzeniach.
 14. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielanego zgodnie z zasadami reprezentacji Spółdzielni, podpisywanie umów z wykonawcami robót i usług, najemcami lokali użytkowych i dzierżawcami.
 15. Przedkładanie Zarządowi okresowych informacji o stanie zaawansowania zadań planowych.
 16. Składanie Zarządowi okresowych i rocznych sprawozdań z działalności gospodarczej osiedla.
 17. Opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Osidla.
 18. Bieżący kontakt z członkami i mieszkańcami Spółdzielni.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
  • wykształcenie wyższe;
  • wymagany staż pracy na stanowisku: minimum 6 lata w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 1. Inne wymagania niezbędne:
  • profesjonalizm;
  • rzetelność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • odpowiedzialność;
  • komunikatywność;
  • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi;
  • umiejętność zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • zdolności interpersonalne;
  • wysoka kultura osobista;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 1. Umiejętności zawodowe:
  • znajomość ustawy o spółdzielniach i obowiązujących przepisów – warunek konieczny;
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności Excela – warunek konieczny;
  • dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • interesującą i odpowiedzialną pracę;
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń.

Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, który powinien zawierać zgodnie z art. 221 KP następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia oraz numer telefonu do kontaktu
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji;
 5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu procesu rekrutacji.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści :

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową „Ochota” zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”
Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa,
KADRY
e- mail: kadry@wsmochota.com.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru nie zakwalifikowali się, będą przechowywane wraz z protokołem, przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesów Spółdzielni jako pracodawcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  02-119Warszawa, ul. Pruszkowska 17, e-mail: iod@wsmochota.home.pl
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników przeprowadzanych przez Warszawską
  Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa, Pruszkowska 17, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
  Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” z siedzibą w Warszawie, adres: 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17.
ZARZĄD WSM OCHOTA