Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE

Na podstawie § 41 ust. 1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 9 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” (WSM „Ochota”), Zarząd WSM „Ochota” zwołuje od dnia 23.05.2019r. do dnia 31.05.2019r. Walne Zgromadzenie WSM „Ochota” w 7 częściach, w terminach i miejscach podanych do wiadomości członków Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym Statutem..

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków WSM „Ochota” do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (jego części) w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji : Skrutacyjnej, Wnioskowej.
6. Przedstawienie Kandydatów do Rady Nadzorczej i Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018r.
8. Rozpatrzenie wniosków z lustracji pełnej za lata 2014 – 2016 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 01.12.2017r.- 26.03.2018r. oraz informacja Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 19.12.2018r. o przebiegu lustracji działalności inwestycyjnej WSM „Ochota” za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.
10. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2018 r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2018r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2018r.,
c. podziału wyniku finansowego WSM „Ochota” za 2018r.,
d. wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej za lata 2014-2016 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 01.12.2017 r. – 26.03.2018r.
e. udzielenia absolutorium Prezes Zarządu za 2018r.,
f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2020r.,
g. zmian w Statucie WSM „Ochota” w zakresie § 13 Statutu,
h. zmian w Statucie WSM „Ochota” w zakresie § 44 Statutu,
i. zmian w Statucie WSM „Ochota” w zakresie § 47 Statutu,
j. wyrażenia zgody na zamianę prawa użytkowania wieczystego/własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Astronautów – na prawo użytkowania wieczystego/własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hynka 11B,
k. wyrażenia zgody na rozporządzanie lokalami wybudowanymi w ramach inwestycji pn. „1 – go Sierpnia” wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej,
l. wyrażenia zgody dla WSM „Ochota” do udziału w pracach nad projektem ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów, przesłanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz zgłaszania uwag do ww. projektu.

13. Dodatkowe sprawy:

a. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” w zakresie § 15 Regulaminu

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad.


  • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie WSM „Ochota” mogą się zaznajomić w Administracji Osiedla. Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą również dostępne na stronie internetowej WSM „Ochota” po zalogowaniu
  • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 
  • Członek WSM „Ochota” i pełnomocnik członka WSM „Ochota” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
  • Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia (§ 39 ust. 12 Statutu).
  • Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentów tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
ZARZĄD WSM OCHOTA