Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” informuje, że w dniach 11.05.2018r. – 28.05.2018r. odbyło się w 7 częściach Walne
Zgromadzenie Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu WSM „Ochota” udział wzięło 276 uczestników Spółdzielni, co stanowi 2,9 % ogółu uprawnionych członków.

Podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałą Nr 1/2018 zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2017 r.
2. Uchwałą Nr 2/2018 zatwierdzono sprawozdanie finansowe WSM „Ochota” za 2017r.
3. Uchwałą Nr 3/2018 dokonano podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2017 r.
4. Uchwałą Nr 4/2018 udzielono absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek – Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
5. Uchwałą Nr 5/2018 oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2019 r.
6. Uchwałą Nr 6/2018 wprowadzono zmiany w Statucie WSM „Ochota” 7. Uchwałą Nr 7/2018 uchwalono Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota”

Szczegółowy protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie dla członków Spółdzielni, po uprzednim zalogowaniu się. Protokół jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 17.

ZARZĄD WSM OCHOTA