Dokumenty

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą „MOŁDAWSKA”
Oświadczenie – Wskazanie Członka Spółdzielni
Deklaracja przystąpienia do WSM „Ochota”
Statut WSM „Ochota”
Regulamin gospodarki finansowej WSM „Ochota”
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w zasobach WSM „Ochota”
Regulamin indywidulnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach WSM „Ochota”
Regulamin obrad walnego zgromadzenia WSM „Ochota”
Regulamin przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”
Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota”
Regulamin udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM „Ochota”
Regulamin porządku domowego w WSM „Ochota” wraz z regulaminem korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez WSM „Ochota” oraz regulaminem montażu klimatyzatorów
Regulamin udostępniania dokumentów członkom WSM „Ochota”
Wniosek o wgląd do dokumentów
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów
Wzór regulaminu realizacji inwestycji budowlanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA” na tzw. zasadach deweloperskich.