Dokumenty

 

 

Dokumenty do pobrania:
Statut WSM „Ochota”
Regulamin obrad walnego zgromadzenia WSM „Ochota”
Deklaracja przystąpienia do WSM „Ochota”
Oświadczenie – Wskazanie Członka Spółdzielni
Regulamin udostępniania dokumentów członkom WSM „Ochota”
Wniosek o wgląd do dokumentów
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów
Regulamin porządku domowego w WSM „Ochota” wraz z regulaminem korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez WSM „Ochota” oraz regulaminem montażu klimatyzatorów
Regulamin indywidualnego rozliczenia kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA”
(obowiązuje do rozliczeń za okres od 01.01.2021r)
Regulamin indywidulnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach WSM „Ochota”
Regulamin gospodarki finansowej WSM „Ochota”
Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota”
Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota” (obowiązuje od 01.07.2022r)
Regulamin przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”
Regulamin udzielania zamówień niepublicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM „Ochota”
Regulamin najmu zasobów WSM Ochota
Druk zgody na wysyłkę korepondencji drogą elektroniczną
Oświadczenie o sposobie dostarczania korepondencji oraz zgłoszenie osób zamieszkałych w lokalu
Dane osobowe do aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności
Wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia księgi wieczystej
Wniosku o nadanie loginu i hasła do strony internetowej dla członków
Regulamin systemu E-Bok
Wniosek E-Bok