Aktualności

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd WSM ,,Ochota‘’ zawiadamia, iż w dniu 28.09.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na wynajem lokali użytkowych:

Lokale użytkowe w nowej inwestycji przy ul. 1-Sierpnia 32:

 1. lokal użytkowy nr 1(UA1) usytuowany na  parterze w budynku mieszkalnym o powierzchni 97,09 m², stan deweloperski.
 2. lokal użytkowy nr 2(UA2) usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym o powierzchni 122,95 m ², stan deweloperski.
 3. lokal użytkowy nr 3(UB1) usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym o powierzchni 132,47m², stan deweloperski.
 4. lokal użytkowy n 4 (UB2)usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym o powierzchni 110,55  m², stan deweloperski.

Lokal użytkowy przy  ul. 1sierpnia 46

Lokal użytkowy nr 5 usytuowany na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym o powierzchni 136  m²

Lokal użytkowy przy ul Sąchocka 5

Lokal użytkowy nr 6 usytuowany na parterze w pawilonie handlowym o powierzchni 146,80 m ².

Lokal użytkowy przy  ul. Baleya 9

Lokal użytkowy nr 7  usytuowany na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym o powierzchni 142,10  m²

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem najmu zasobów WSM „Ochota”, który jest dostępny w biurze Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17,  pokój nr 113, lub na stronie internetowej WSM „Ochota”: www.wsmochota.com.pl (zakładka: strefa mieszkańca – dokumenty).

W/ w  lokale użytkowe będą udostępnione do obejrzenia od dnia 02.09.2021r.

Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Biurze Spółdzielni przy ul Pruszkowskiej 17, pokój nr 116 nr tel. 22.572-89-12 , 603-333-404.

Ofertę ze stawką należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’  na lokal nr 1, Lokal nr 2, Lokal nr 3 i lokal nr 4 przy ul. 1 Sierpnia 32, lokal nr 5 przy 1 Sierpnia 46, nr 6 Sąchocka 5 i nr 7 Baleya 9  w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy  ul. Pruszkowskiej 17, pokój nr 211 do dnia 27.09.2021r. do godz.12:00.

Do oferty należy dołączyć nw. dokumenty:

 1. Aktualną informację (wydruk) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku innych przedsiębiorców bądź innego właściwego rejestru (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie społeczne (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).
 3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatności podatków (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych o ujawnieniu informacji gospodarczych dotyczących Uczestnika (wystawionych nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem danego Postępowania).
 5. Wskazanie Spółdzielni aktualnego adresu e-mail Uczestnika, który będzie wykorzystany
  w przypadku przetargu w trybie zdalnym.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem najmu zasobów WSM „Ochota” oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych przez WSM ,,Ochota ‘’. Druki oświadczenia i zgody są dostępne w Sekretariacie Zarządu lub w Dziale lokali użytkowych WSM,, Ochota’’ (pok. 116) przy ul. Pruszkowskiej 17 .

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy.

Po otwarciu i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg może odbyć się w formie ustnej lub zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub innego elektronicznego komunikatora
(o czym oferenci zostaną poinformowani z odpowiedni wyprzedzeniem).

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM OCHOTA