Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 01.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: podjęcie współpracy dot. wykonywania prac projektowych  odnoszących się do zasobów zarządzanych przez  WSM „Ochota”.  

Postępowanie przetargowe dotyczy biur projektowych specjalizujących się w opracowywaniu dokumentacji :

– konstrukcyjno-budowlanej (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.),

– drogowej  (chodniki, przejścia, drogi wewnętrzne, parkingi, place zabaw itp.),

– instalacji sanitarnych (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.),

– instalacji elektrycznych (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.).

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 29.05.2020 r.  do godz. 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem podjęcie współpracy dot. wykonywania prac projektowych z zakresu branży sanitarnej/elektrycznej/budowlano-konstruktorskiej/drogowej odnoszących się do zasobów zarządzanych przez  WSM „Ochota”. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 01.06.2020r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.06.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 01.06.2020 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM OCHOTA