Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę trzech przykanalików kanalizacyjnych do budynku oraz przyłączy między studniami przy budynku ul. Korotyńskiego 19A kl. VI, VII, VIII w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin  ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 28.10.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana trzech przykanalików kanalizacyjnych do budynku oraz przyłączy między studniami przy budynku ul. Korotyńskiego 19A kl. VI, VII, VIII w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 29.10.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 28.10.201r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD WSM OCHOTA