Aktualności

OGŁOSZENIE

Członkowie
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”
zamieszkujący w budynkach przy
ul. Korotyńskiego 17, 19, 19A, 21, 48
Włodarzewskiej 4,8, 12

w sprawie: ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz zmiany sposobu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2019 roku (sygn. akt II C 2315/06) oraz prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2021 roku (sygn. akt V ACa 320/19) Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane przez Sąd do oddania w trybie bezprzetargowym na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 45 z obrębu 2-03-13 (zabudowana budynkami mieszkalnymi przy ul. Korotyńskiego 17, 19, 19A, 21 i ul Włodarzewskiej 4, 8, 12), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1M/00206872/1 oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 8 z obrębu 2-03-13 (zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 48), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1M/00162989/3, na okres 99 lat.

Miasto Stołeczne Warszawa zostało również zobowiązane do oddania ww. nieruchomości gruntowych bez obowiązku wnoszenia pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ustalając jednocześnie dla działki nr 45 roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 989.594,58 zł netto oraz dla działki nr 8 roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 432.216,82 zł netto. Kwoty te stanowią 1% wartości nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z powyższym Spółdzielnia w dniu 07.05.2021 roku złożyła w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o wpisanie w księgach wieczystych Spółdzielni, jako użytkownika wieczystego przedmiotowych nieruchomości oraz ujawnienie w księgach wieczystych wszystkich budynków posadowionych na obydwu nieruchomościach gruntowych. W związku z faktem, iż Sąd dokonał już stosownych wpisów, to od dnia 1 stycznia 2022 roku powstaje obowiązek wnoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Ponadto informujemy, że Rada Miasta st. Warszawy w dniu 18.11.2021 roku podjęła Uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Obecnie obowiązująca opłata za odbiór odpadów obciąża użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zależności od ilości zużytej wody w tych lokalach.

Nowa Uchwała przewiduje obciążenie od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przedziałach:

  • dla lokali do 30m2 w wysokości 52,00 zł,
  • dla lokali od 30,01 do 40m2 w wysokości 77,00 zł,
  • dla lokali od 40,01 do 60m2 w wysokości 88,00 zł,
  • dla lokali od 60,01 do 80m2 w wysokości 94,00 zł,
  • dla lokali od 80,01m2 w wysokości 99,00 zł,

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą robić to w sposób nieprawidłowy lub będą unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Rada Miasta przewiduje też coroczną indeksację wprowadzonych stawek.

Zarząd WSM „Ochota” nieustannie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez środowisko spółdzielcze w sprawie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami.

16 listopada br., w imieniu spółdzielców, członkowie Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanego Zarządzeniem nr 1838/2019 Prezydenta Miasta st. Warszawy złożyli na ręce Sekretarza Miasta list odnoszący się do ww. Uchwały Rady Miasta.

02 grudnia br. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych złożyli na ręce Wojewody Mazowieckiego, pismo o stwierdzenie nieważności ww. Uchwały oraz o wstrzymanie jej wykonania.

Dodatkowo WSM „Ochota” 13 grudnia br. złożyła indywidualne pisma do Rady Miasta st. Warszawy i Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 16 grudnia 2021r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały RAda m.st. Warszawy w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Z powodu ww. rozstrzygnięcia, Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021r. uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty zgodnie, z którą w zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego.
Spółdzielnia zamierza odwołać się od uchwały.

ZARZĄD WSM OCHOTA