Aktualności

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo Członkowie i Mieszkańcy
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”

Rada Miasta st. Warszawy w dniu 18.11.2021 roku podjęła Uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Obecnie obowiązująca opłata za odbiór odpadów obciąża użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zależności od ilości zużytej wody w tych lokalach.

Nowa Uchwała przewiduje obciążenie od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przedziałach:

  • dla lokali do 30m2 w wysokości 52,00 zł,
  • dla lokali od 30,01 do 40m2 w wysokości 77,00 zł,
  • dla lokali od 40,01 do 60m2 w wysokości 88,00 zł,
  • dla lokali od 60,01 do 80m2 w wysokości 94,00 zł,
  • dla lokali od 80,01m2 w wysokości 99,00 zł,

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą robić to w sposób nieprawidłowy lub będą unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Rada Miasta przewiduje też coroczną indeksację wprowadzonych stawek.

Zarząd WSM „Ochota” nieustannie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez środowisko spółdzielcze w sprawie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami.

16 listopada br., w imieniu spółdzielców, członkowie Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanego Zarządzeniem nr 1838/2019 Prezydenta Miasta st. Warszawy złożyli na ręce Sekretarza Miasta list odnoszący się do ww. Uchwały Rady Miasta.

02 grudnia br. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych złożyli na ręce Wojewody Mazowieckiego, pismo o stwierdzenie nieważności ww. Uchwały oraz o wstrzymanie jej wykonania.

Dodatkowo WSM „Ochota” 13 grudnia br. złożyła indywidualne pisma do Rady Miasta st. Warszawy i Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały Rada m.st. Warszawy w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Z powodu ww. rozstrzygnięcia, Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r. uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty zgodnie, z którą w zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego.

Spółdzielnia zamierza odwołać się od uchwały.

ZARZĄD WSM OCHOTA