Aktualności

OGŁOSZENIE

Szanowni Członkowie WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” na podstawie § 41 Statutu WSM „Ochota” planował zwołanie Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” w terminie od 19 maja 2020r. do 27 maja 2020r.

W okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARScov-2.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568/), jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Biorąc pod uwagę dalsze obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii, Rada Nadzorcza WSM „Ochota” uchwałą Nr 36/2020 z dnia 25.05.2020r. rekomendowała Zarządowi WSM „Ochota” zwołanie Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” zgodnie z treścią art. 90 ww. ustawy, tj. w terminie 6 tygodni od dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa termin obrad Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” zostanie podany po odwołaniu stanu epidemii.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz miejsca udostępnienia materiałów będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną podane do wiadomości członków w terminie oraz w sposób przewidziany w Statucie WSM „Ochota”

ZARZĄD WSM OCHOTA