Aktualności

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH NA LIST DOT. OPŁAT ZA ŚMIECI

Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo w sprawie obowiązujących w Warszawie od 1 kwietnia br. nowych zasad obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające niezwłocznie po podjęciu uchwały wprowadzających zmiany. Przynajmniej niektóre przyjęte przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uregulowania (np. zasady ustalania opłat i stawki opłat za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niewyposażonych w wodomierz) pozostają bowiem w oczywistej sprzeczności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiele innych budzi zaś poważne wątpliwości.

Zanim rzecznik otrzymał z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dokumentację związaną z podjętymi uchwałami (nastąpiło to dopiero w końcu listopada ub. r.) uzyskał informację o zaskarżeniu przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie jednej z podjętych przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwał (nr XXXVIII/1199/2020 dot. zabudowy mieszkalnej). W wyniku dalszej korespondencji Rzecznika z Prokuratorem Okręgowym, skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie objęta została także uchwała numer XXXVIII/1200/2020 (dot. zabudowy mieszkaniowo-usługowej). Mając na względzie, że Prokurator zaskarżył ww. uchwały w całości a także to, że Sąd Administracyjny nie jest związany zarzutami skarg i kontroluje zaskarżony doń akt kompleksowo „ex officio”, Rzecznik postanowił nie podejmować w obecnej chwili dalszych czynności. Gdyby Skargi Prokuratora Okręgowego zostały oddalone, Rzecznik rozważy z kolei ponowne podjęcie interwencji, tym razem procesowej (skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Odnosząc się do Państwa postulatu związanego ze zmianą przyjętych przez Radę m.st. Warszawy zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przykrością informuję, że Rzecznik nie posiada narzędzi, za pomocą których mógłby wiążąco zobligować organ samorządu do zmiany aktów prawa miejscowego. Eliminować z obiegu prawnego takie akty Rzecznik może jedynie pośrednio – kwestionując je przed sądami administracyjnymi.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Mierzejewski
Dyrektor Zespołu

Oryginał odpowiedzi Rzecznika

ZARZĄD WSM OCHOTA