Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.04.2019r. o godz. 11.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację terenów zielonych na terenie Os. Gorlicka w latach 2019-2021 zgodnie z zakresem prac określonym w zał. nr 1 do SIWZ

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.04.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32
Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konserwacja terenów zielonych na terenie Os. Gorlicka w latach 2019-2021 zgodnie z zakresem prac określonym w zał. nr 1 do SIWZ ” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.04.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.04.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r o godz. 11.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.04.2019r. o godz. 10.45 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji podposadzkowej w budynku przy ul. Baleya 1  w Warszawie
Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.04.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „:wymiana instalacji podposadzkowej w budynku przy ul. Baleya 1  w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.04.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.04.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r o godz. 10.45  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.04.2019r. o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu oraz  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wykonania i montażu świetlików dachowych, wymiany pokrycia dachowego oraz remontu kominów budynku przy ul. Gorlickiej 9  w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.04.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie  wizji lokalnej obiektu w celu dokonania niezbędnych pomiarów, zapoznanie się z protokołami przeglądu kominiarskiego budynku i uwzględnienie zaleceń oraz sporządzenie koncepcji projektowej. Termin należy uzgodnić telefonicznie do  01.04.2019 r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną  warz z koncepcją projektową oraz kosztorysami składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu oraz  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wykonania i montażu świetlików dachowych, wymiany pokrycia dachowego oraz remontu kominów budynku przy ul. Gorlickiej 9  w Warszawie.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 03.04.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.04.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.04.2019r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie remontu oraz  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wykonania i montażu świetlików dachowych, wymiany pokrycia dachowego oraz remontu kominów budynku przy ul. Gorlickiej 10  w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.04.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie  wizji lokalnej obiektu w celu dokonania niezbędnych pomiarów, zapoznanie się z protokołami przeglądu kominiarskiego budynku i uwzględnienie zaleceń oraz sporządzenie koncepcji projektowej. Termin należy uzgodnić telefonicznie do  01.04.2019 r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną  warz z koncepcją projektową oraz kosztorysami składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie remontu oraz  sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wykonania i montażu świetlików dachowych, wymiany pokrycia dachowego oraz remontu kominów budynku przy ul. Gorlickiej 10  w Warszawie.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 03.04.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.04.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.04.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont balkonów wraz z wymianą balustrad  budynku wielorodzinnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.04.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Dokumentacja projektowa będzie udostępniana do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p., pok. 201 do 02.04.2019 r. w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „:remont balkonów wraz z wymianą balustrad  budynku wielorodzinnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 03.04.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 02.04.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Sierpnia 49A w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

GASB Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i Ogrzewania
Alicja Różycka
ul. Na Bagnie 12
05-091 Ząbki

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Sierpnia 49 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

GASB Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i Ogrzewania
Alicja Różycka
ul. Na Bagnie 12
05-091 Ząbki

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem remontu elewacji bud. mieszkalnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

EURO-REMONT s.c.
Al. Jana Pawła II 57
01-024 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych na terenie Osiedla Jadwisin w tym m. in.: instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody ciepłej i zimnej, przeciwpożarowej, innej i gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni zostało unieważnione z powodu odrzucenia wszystkich ofert, z uwagi na przekroczenie kwoty, którą Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia .

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem remontu elewacji bud. mieszkalnego przy ul. Sabały 21 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm: MOVEX Mariusz Rówienicz, MOBI2RENT Artur Szewczyk oraz AGRAPLAST Sp. z o.o. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych na Osiedlu Jadwisin w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody ciepłej i zimnej, przeciwpożarowej, innej i gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm: HYDRO-GAZ Murawski Mariusz oraz GRA-SANIT-BIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji podposadzkowej wraz z podejściami pod piony i urządzenia sanitarne w piwnicy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

SAN-BUD Piotr Mroziński
ul. Św. Wincentego 124 m. 111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages