Przetargi

PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w Warszawie przy Al.Dwudziestolatków 1A, o powierzchni użytkowej 36,3 m2, znajdującego się na parterze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 344.000,00 zł ( słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.113; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 31.05.2021 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- Al. Dwudziestolatków 9, nr tel. 22 846 29 82.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 51 przy al. Dwudziestolatków 1A” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 14 czerwca 2021 r. , do godz. 900. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.113), przy ul. Pruszkowskiej 17.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na epidemię COVID -19 konieczne jest posiadanie maseczek, zakrywających usta i nos. Osoby, które nie zastosują się do tego obowiązku, nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Zarząd WSM "OCHOTA"
PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla Gorlicka ul. Gorlicka 1 w Warszawie odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w Warszawie przy Al. Dwudziestolatków 1A, o powierzchni użytkowej 36,3 m2, znajdującego się na parterze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 344.000,00 zł ( słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.113; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17. 

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 31.05.2021 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- Al. Dwudziestolatków 9, nr tel. 22 846 29 82.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 51 przy al. Dwudziestolatków 1A” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 14 czerwca 2021 r. , do godz. 900. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.113), przy ul. Pruszkowskiej 17.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na epidemię COVID -19 konieczne jest posiadanie maseczek, zakrywających usta i nos. Osoby, które nie zastosują się do tego obowiązku, nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę pionów kanalizacyjnych 110 łazienkowych w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Sierpnia 41 / Al. Dwudziestolatków 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.05.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wymiana pionów kanalizacyjnych 110 łazienkowych w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Sierpnia 41 / Al. Dwudziestolatków 6 w Warszawie. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.05.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 25 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 17.05.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.05.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę zaworów przelotowych przy podstawach pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz termoregulacyjnych Alwa Kombi 4 na instalacji cyrkulacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Strubiczów 1, Strubiczów 3, Strubiczów 5, Al. Krakowska 268, Al. Krakowska 270.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 14.05.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wymiana zaworów przelotowych przy podstawach pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz termoregulacyjnych Alwa Kombi 4 na instalacji cyrkulacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 19, Strubiczów 1, Strubiczów 3, Strubiczów 5, Al. Krakowska 268, Al. Krakowska 270, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 17.05.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 7 500 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 17.05.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.05.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 28.04.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację terenów zielonych w latach 2021-2024 na terenie Osiedla Gorlicka oraz kolonii Okęcie położonego w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 27.04.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: konserwacja terenów zielonych w latach 2021-2024 na terenie Osiedla Gorlicka oraz kolonii Okęcie położonego w Warszawie. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 28.04.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 28.04.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.04.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 28.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Zaprojektowanie i wykonanie sytemu detekcji tlenku węgla i LPG oraz sterowania wentylacją p.poż. w garażu budynków wielorodzinnych przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 27.04.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem zaprojektowanie i wykonanie sytemu detekcji tlenku węgla i LPG oraz sterowania wentylacją p.poż. w garażu budynków wielorodzinnych przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 28.04.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 12 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 28.04.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.04.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy do zw i cw w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17 (417 szt.), Strubiczów 1 (61 szt.), Strubiczów 3 (101 szt.), Strubiczów 5 (61 szt.), Dwudziestolatków 16 (101 szt.), 1-ego Sierpnia 38A (204 szt.), Bitwy Warszawskiej 1920r. (86 szt.), Dobosza 2 (43 szt.), Dobosza 4/6 (43 szt.), Geodetów 4 (661 szt.), Geodetów 6 (662 szt.), Geodetów 8 (660 szt.), Daleka 1/3 (223 szt.), została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane
„SAN-BUD” Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem węzła c.o. w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych w pawilonie handlowym przy ul. Racławickiej 125 w Warszawie została wybrana oferta
złożona przez:

Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 224
02-219 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gorlickiej 2 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
SAN-REM Henryk Moczulski
ul. Gibraltarska 17
03-664 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie systemu detekcji tlenku węgla i LPG oraz sterowania wentylacją p.poż. w garażu budynków wielorodzinnych przy ul. Racławickiej 127, 129, 131, 133 w Warszawie, zgodnie z § 9 ust. 14. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”, zostało unieważnione.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę wodomierzy do zw i cw w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17 (417 szt.), Strubiczów 1 (61 szt.), Strubiczów 3 (101 szt.), Strubiczów 5 (61 szt.), Dwudziestolatków 16 (101 szt.), 1-ego Sierpnia 38A (204 szt.), Bitwy Warszawskiej 1920r. (86 szt.), Dobosza 2 (43 szt.), Dobosza 4/6 (43 szt.), Geodetów 4 (661 szt.), Geodetów 6 (662 szt.), Geodetów 8 (660 szt.), Daleka 1/3 (223 szt.) na tożsame urządzenia iFlux produkcji Metrona Polska

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo mgorski@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 06.04.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wymiana wodomierzy do zw i cw w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17 (417 szt.), Strubiczów 1 (61 szt.), Strubiczów 3 (101 szt.), Strubiczów 5 (61 szt.), Dwudziestolatków 16 (101 szt.), 1-ego Sierpnia 38A (204 szt.), Bitwy Warszawskiej 1920r. (86 szt.), Dobosza 2 (43 szt.), Dobosza 4/6 (43 szt.), Geodetów 4 (661 szt.), Geodetów 6 (662 szt.), Geodetów 8 (660 szt.), Daleka 1/3 (223 szt.) na tożsame urządzenia iFlux produkcji Metrona Polskaw siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 07.04.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 07.04.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.04.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remontem węzła c.o. w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych w pawilonie handlowym przy ul. Racławickiej 125 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl albo ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl  do dnia 06.04.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 oraz p. Andrzej Jachimowicz (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont węzła c.o. w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych w pawilonie handlowym przy ul. Racławickiej 125 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 07.04.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.04.2021r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.04.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages