Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę trzech przykanalików kanalizacyjnych do budynku oraz przyłączy między studniami przy budynku ul. Korotyńskiego 19A kl. VI, VII, VIII w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin  ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 28.10.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana trzech przykanalików kanalizacyjnych do budynku oraz przyłączy między studniami przy budynku ul. Korotyńskiego 19A kl. VI, VII, VIII w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 29.10.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 28.10.201r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019r o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodników przy ul. Astronautów 1 i Astronautów 3 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

P.H.U.P POL-GROM Wiesław Gromek
ul. Trakt Lubelski 194
04-766 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

M-BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski
ul. Bolesławicka 22 lok. 87
03-352 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody ciepłej i zimnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
GRA-SANIT-BIS
Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska
ul. Św. Wincentego 112 PK-3
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem chodników przy ul. Astronautów 1 i Astronautów 3 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm KAMAR Marcin Surała, Tea Construction Sp. z o.o., MARGOT Małgorzata Szymańska, ORT-BUD Ewa Szymkuć Oferty firm MARGOT Małgorzata Szymańska oraz ORT-BUD Ewa Szymkuć zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferenci Tea Construction Sp. z o.o. oraz KAMAR Marcin Surała nie przedstawili kompletu wymaganych dokumentów.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba. Oferta firmy Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.10.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie.
Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 07.10.2019r.  w godz. 8:00-14:00.


Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz ustalona odnośnie terminu  i potwierdzona przez Administrację Osiedla  Gorlicka  wizja lokalna. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „:modernizacja instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.10.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.10.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody ciepłej i zimnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni.  zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 02.10.2019 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie prac konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w tym m. in. : instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody ciepłej i zimnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji gazowej, urządzeń i armatury stanowiącej mienie Spółdzielni.” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 03.10.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 02.10.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2019r o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.09.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont chodników  przy ul. Astronautów 1 i 3 w Warszawie
Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.09.2019r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „:remont chodników  przy ul. Astronautów 1 i 3 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 27.09.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 26.09.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianę instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz wody zimnej w budynku przy ul. Korotyńskiego 21 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

SAN-BUD Piotr Mroziński
ul. Św. Wincentego 124 m. 111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianę instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Korotyńskiego 19 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby rozdzielni i wymianą szaf hydrantowych na klatkach, została wybrana oferta złożona przez:

M-BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski
ul. Bolesławicka 22 lok. 87
03-352 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Korotyńskiego 19 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby rozdzielni i wymianą szaf hydrantowych na klatkach, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy: NGS Sp. z o.o.. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages