Przetargi

WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dobosza 10 w Warszawie, zostało unieważnione zgodnie z § 27 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy     ul. Dobosza 10 w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm: Agraplast Sp. z o.o., Monterplast Sp. z o.o., ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. praz Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Nowaczyk. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na prace związane z remontem kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. KOR 34B została wybrana oferta złożona przez:

KAMAR Marcin Surała
ul. Środkowa 95, Kady
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na prace związane z remontem kominów ponad dachem wraz z koniecznym remontem pokrycia dachowego przy kominach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baleya 8 została wybrana oferta złożona przez:

KAMAR Marcin Surała
ul. Środkowa 95, Kady
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: doposażenie w instalację c.c.w. z wymianą wodomierzy z.w. w budynku przy ul.  Astronautów 3 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl lub ajachimowicz@wsmochota.com.pl  oraz sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32 oraz p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem doposażenie w instalację c.c.w. z wymianą wodomierzy z.w. w budynku przy ul. Astronautów 3 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 16 500 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 29.10.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.10.2021 r. o godz. 10:45  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont schodów zewnętrznych w budynku usługowym przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres mgorski@wsmochota.com.pl albo ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 14:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentem są: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 i p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „remont schodów zewnętrznych w budynku usługowym przy ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 500 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.10.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.10.2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: Zaprojektowanie i wykonanie sytemu przeciwoblodzeniowego na dachu budynku przy ul. Lechickiej 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44.

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem zaprojektowanie i wykonanie sytemu przeciwoblodzeniowego na dachu budynku przy ul. Lechickiej 6 w Warszawie  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157  do dnia 29.10.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.10.2021 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianą instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku przy ul. Tańskiego 3.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub mgorski@wsmochota.com.pl albo sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 28.10.2021 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44 lub p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wymiana instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku przy ul. Tańskiego 3 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 29.10.2021 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.10.2021 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: zaprojektowanie i wykonanie sytemu przeciwoblodzeniowego na dachu budynku przy ul. Lechickiej 6 w Warszawie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia ofert zgodnie z § 27 ust 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

 

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem wymiany suchych pionów przeciwpożarowych na nawodnione w budynku mieszkalnym przy ul. Korotyńskiego 19A w Warszawie została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
SAN-BUD Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie, ul. Pruszkowska 17 w Warszawie odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Warszawie przy ul. Astronautów 10, o powierzchni użytkowej 32,5 m2 , znajdującego się na III piętrze. Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 294.100,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.113; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 08.11.2021 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- ul. Żwirki i Wigury 3A, nr tel. 22 846 02 71. Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 13 przy ul.Astronautów 10 ” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 22.11.2021 r. , do godz. 9:00. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.113), przy ul. Pruszkowskiej 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg. Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.
Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na epidemię COVID -19 konieczne jest posiadanie maseczek, zakrywających usta i nos. Osoby, które nie zastosują się do tego obowiązku, nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Zarząd WSM "OCHOTA"
PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie, ul. Pruszkowska 17 w Warszawie odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w Warszawie przy ul. Hynka 5, o powierzchni użytkowej 41,0 m2 , znajdującego się na II piętrze.
Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 336.800,00 zł ( słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset zł). Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w Biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.113; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 08.11.2021 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla- ul. Żwirki i Wigury 3A, nr tel. 22 846 02 71.
Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 51 przy ul.Hynka 5 ” w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 22.11.2021 r. , do godz. 9:00 . Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.113), przy ul. Pruszkowskiej 17.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg. Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.
Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na epidemię COVID -19 konieczne jest posiadanie maseczek, zakrywających usta i nos. Osoby, które nie zastosują się do tego obowiązku, nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages