Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota” z siedzibą w Warszawie (02-119) przy ul. Pruszkowskiej 17, zawiadamia o pierwszym etapie postępowania w sprawie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, który będzie realizował, na tzw. zasadach deweloperskich, inwestycję budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym pod nazwą „RADAROWA”, na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 4/5, w obrębie 2-04-02, położoną w Warszawie przy ul. Radarowej 4C, 4D, 4E, o powierzchni 4.078 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00037241/3.

Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii Gryn Sielicka i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres ul. Pańska 96 lok. 61 Warszawa 00-837, w terminie czterech tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 17.12.2020 r. do godziny 15.00. Dokumenty wraz z Regulaminem realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą „Radarowa” na terenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” na tzw. zasadach deweloperskich („Regulamin realizacji inwestycji”) są dostępne w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 9.00 do 14.00

Osobą do kontaktu jest Andrzej Jachimowicz tel. 22-572-89-44 oraz Michał Górski tel. 22-572-89-32

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta bezwarunkowej zgody na warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminem realizacji inwestycji.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Materiały przetargowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty na kwotę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

PKO BP SA V odział Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
na przelewie należy podać cel wpłaty

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację w zakresie ogólnobudowlanym budynków znajdujących się w zasobach WSM Ochota Osiedle Jadwisin

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.11.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja w zakresie ogólnobudowlanym budynków znajdujących się w zasobach WSM Ochota Osiedle Jadwisin w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 27.11.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 27.11.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.11.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: remont elewacji budynku, docieplenie elewacji i dachów, stropodachów, wykonanie izolacji obwodowej terenu i inne prace towarzyszące i wynikowe w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 19A.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.11.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Warunkiem udzielenia zamówienia jest udzielenie przez wykonawcę kredytu kupieckiego na okres co najmniej 7 lat.

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont elewacji budynku, docieplenie elewacji i dachów, stropodachów, wykonanie izolacji obwodowej terenu i inne prace towarzyszące i wynikowe w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 19A w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 27.11.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 300 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 27.11.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.11.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem komór zsypowych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 19 A została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych
Kowalczuk Marek
Ul. Kwitnącej Akacji 61
04-817 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 48 została wybrana oferta złożona przez:

INVEST PAK Sp. z o.o.
ul. Peonii 20 m. 13
04-794 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznych wewnętrznych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 48, na podstawie § 24 pkt. 1 c) Regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla WSM Ochota, została odrzucona oferta firmy: ELEKTROINSTAL Jarosław Wojtkowski. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z doposażeniem budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach WSM Ochota Osiedle Jadwisin w zawory antyskażeniowe EA na instalacji zimnej wody w pomieszczeniach wlotu wody została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „SAN-BUD”
Piotr Mroziński
ul. Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem płyt balkonowych, balustrad w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Gorlickiej 11 została wybrana oferta złożona przez:

AGRAPLAST Sp. z o.o.
ul. Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem płyt balkonowych, balustrad w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Okińskiego 8 została wybrana oferta złożona przez:

AGRAPLAST Sp. z o.o.
ul. Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem płyt balkonowych, balustrad w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Baleya 4, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INGO” Franciszek Kotlewski. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z remontem płyt balkonowych, balustrad w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Baleya 4 została wybrana oferta złożona przez:

AGRAPLAST Sp. z o.o.
ul. Śliska 3/1B
00-127 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 48

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 06.11.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Michał Górski tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 48 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 09.11.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 09.11.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.11.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Z uwagi na COVID-19 otwarcie kopert odbywa się bez udziału oferentów.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages