Przetargi

WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy lokalowych Dn 15 zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Strubiczów 4 (63 sztuki) i Strubiczów 6 (102 sztuk), została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„SAN-BUD” Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

 

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą trzech przykanalików kanalizacyjnych budynku przy ul. Korotyńskiego 19A kl. VI, VII, VIII oraz połączeń pomiędzy studniami rewizyjnymi, została wybrana oferta złożona przez:

INVEST PAK Sp. z o.o.
Peonii 20 m. 13
04-794 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z konserwacją domofonów i videodomofonów zainstalowanych w budynkach w zasobach WSM Ochota Osiedle Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

Usługi Ślusarskie Montaż Naprawy i Konserwacje Domofonów
Zdzisław Kozieł
L. Staffa 12/14 m. 51
01-891 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą odcinka przyłącza deszczowego do budynku przy ul. Sabały 10/12 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

INVEST PAK Sp. z o.o.
Peonii 20 m. 13
04-794 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą kanału deszczowego (82 mb) studni rewizyjnych (5 sztuk) i wpustów ulicznych (2 sztuki) na drodze dojazdowej Lechicka do garaży 12A, B, C w stronę budynku przy ul. Dwudziestolatków 9, została wybrana oferta złożona przez:

INVEST PAK Sp. z o.o.
Peonii 20 m. 13
04-794 Warszawa

 

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 4, została wybrana oferta złożona przez:

CMS-SOLUTIONS
Radosław Bąk
Sucharskiego 18
39-300 Mielec

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą ciepłomierzy lokalowych Dn 15 z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Dickensa 31A (49 sztuk) i Dickensa 31B (46 sztuk) w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„SAN-BUD” Piotr Mroziński
Św. Wincentego 124/111
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą wodomierzy lokalowych Dn 15 zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych przy ul. Strubiczów 4 (63 sztuki) i Strubiczów 6 (102 sztuk), Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy: „Techem” Techiniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oferta nie spełnia wymogów formalnych.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą kanału deszczowego (82 mb) studni rewizyjnych (5 sztuk) i wpustów ulicznych (2 sztuki) na drodze dojazdowej Lechicka do garaży 12A, B, C w stronę budynku przy ul. Dwudziestolatków 9, Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę firmy: PBM BUDISPAW sp. jawna. Oferta przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 4, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm: SIDA Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń Krzysztof Boczkowski oraz Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą ciepłomierzy lokalowych Dn 15 z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Dickensa 31A (49 sztuk) i Dickensa 31B (46 sztuk) w Warszawie, Komisja Przetargowa odrzuciła oferty firm: GRA-SANIT-BIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska oraz „Techem” Techiniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oferty przekraczają środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: dostawę i wymianę okienek piwnicznych wraz z malowaniem krat w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 13 i Okińskiego 6 (84 sztuki)

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 15.09.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem dostawa i wymiana okienek piwnicznych wraz z malowaniem krat w budynkach mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 13 i Okińskiego 6 (84 sztuki)w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 16.09.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 3 800 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 16.09.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.09.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages