Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację stacji uzdatniania wody w budynkach przy ul. Włodarzewskiej 4, 8, 12, Sulmierzyckiej 4, Leżajskiej 3 i 4 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres r.zarowiecki@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl, lub osobiście w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17, piętro drugie, pokój nr 201 – do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32
Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja stacji uzdatniania wody w budynkach przy ul. Włodarzewskiej 4, 8, 12, Sulmierzyckiej 4, Leżajskiej 3 i 4 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 4 500 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2020 r.
Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2020 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 03.07.2020 r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację studni oligoceńskiej wraz z pomieszczeniami technicznymi przy ulicy Korotyńskiego 17 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres r.zarowiecki@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl, lub osobiście w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17, piętro drugie, pokój nr 201 – do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32
Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja studni oligoceńskiej przy ulicy Korotyńskiego 17 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 2 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2020 r.
Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 03.07.2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: konserwację hydroforni osiedlowych w budynkach Korotyńskiego 17, Korotyńskiego 48, Daleka 1/3, Dwudziestolatków 18, Dwudziestolatków 20, Geodetów 4A, Sabały 16, Dobosza 10, Dickensa 29, Grójecka 81/87, Grójecka 80/102, 1 Sierpnia 38A  w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres r.zarowiecki@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl, lub osobiście w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Pruszkowskiej 17, piętro drugie, pokój nr 201 – do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32
Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konserwacja hydroforni osiedlowych na terenie Osiedla Jadwisin w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 03.07.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 03.07.2020 r.
Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.07.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 03.07.2020 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podjęciem współpracy dot. wykonywania prac projektowych (w zakresie branży elektrycznej) odnoszących się do zasobów zarządzanych przez WSM „Ochota”, zostały wybrane oferty złożone przez:

1.DISS PARTNER Damian Skwarnicki
ul. Nocznickiego 15/9
01-948 Warszawa

2.MARBUD Marcin Łuczkiewicz
ul. Józefa Mehoferra 144C
03-081 Warszawa

3.EKOPROJEKT Sp. z o.o.
Al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podjęciem współpracy dot. wykonywania prac projektowych (w zakresie branży drogowej i zagospodarowania przestrzeni) odnoszących się do zasobów zarządzanych przez WSM „Ochota”, zostały wybrane oferty złożone przez:

1. ANIOŁ s.c.
Pracownia Projektowo-Usługowa
ul. Korotyńskiego 48 m. 179
02-123 Warszawa

2.MARBUD Marcin Łuczkiewicz
ul. Józefa Mehoferra 144C
03-081 Warszawa

3.Usługi Geodezyjne Paweł Pijarczyk
Al. Armii Krajowej 4A
05-200 Wołomin

4.EKOPROJEKT Sp. z o.o.
Al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

5.VENULAND Spółka Jawna
ul. Rydygiera 11/49
01-793 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podjęciem współpracy dot. wykonywania prac projektowych (w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej) odnoszących się do zasobów zarządzanych przez WSM „Ochota”, zostały wybrane oferty złożone przez:

1.INVESTHOME Mariola Sekunda
ul. Warszawska 33B
05-082 Blizne

2.MARBUD Marcin Łuczkiewicz
ul. Józefa Mehoferra 144C
03-081 Warszawa

3.Usługi Geodezyjne Paweł Pijarczyk
Al. Armii Krajowej 4A
05-200 Wołomin

4.EKOPROJEKT Sp. z o.o.
Al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podjęciem współpracy dot. wykonywania prac projektowych (w zakresie branży sanitarnej) odnoszących się do zasobów zarządzanych przez WSM „Ochota”, zostały wybrane oferty złożone przez:

1.Biuro Projektowo-Usługowe
„INPRO” Spółka z o.o.
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

2.MARBUD Marcin Łuczkiewicz
ul. Józefa Mehoferra 144C
03-081 Warszawa

3. BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5
04-219 Warszawa

4. ANEKS Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
Sylwester Wiśniewski
ul. Kolorowa 22/2
02-495 Warszawa

5. EKOPROJEKT Sp. z o.o.
Al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z podjęciem współpracy dot. wykonywania prac projektowych odnoszących się do zasobów zarządzanych przez WSM „Ochota”, Komisja Przetargowa na podstawie § 16 ust. 2, pkt. 3 odrzuciła ofertę firmy: Zespoły Usług Technicznych RS NOT Spółka z o.o.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.06.2020r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: regulację instalacji centralnego ogrzewania oraz regulację instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Geodetów 8 w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl (w dniach 15.06.2020r. – 19.06.2020r.), r.zarowiecki@wsmochota.com.pl (w dniach 22.06.2020r. – 26.06.2020r.) lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.06.2020 r. do godz. 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem regulacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Geodetów 8 w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.06.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.06.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.06.2020 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 29.06.2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 29.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dobosza 10  w Warszawie

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl (w dniach 15.06.2020 r – 19.06.2020r.), r.zarowiecki@wsmochota.com.pl (w dniach 22.06.2020r. – 26.06.2020r.) lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 26.06.2020 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dobosza 10  w Warszawie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 29.06.2020 r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 29.06.2020 r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.06.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 29.06.2020 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 01.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: podjęcie współpracy dot. wykonywania prac projektowych  odnoszących się do zasobów zarządzanych przez  WSM „Ochota”.  

Postępowanie przetargowe dotyczy biur projektowych specjalizujących się w opracowywaniu dokumentacji :

– konstrukcyjno-budowlanej (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.),

– drogowej  (chodniki, przejścia, drogi wewnętrzne, parkingi, place zabaw itp.),

– instalacji sanitarnych (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.),

– instalacji elektrycznych (zakres obejmujący prace remontowe i modernizacyjne itp.).

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 29.05.2020 r.  do godz. 14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Roman Żarowiecki tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem podjęcie współpracy dot. wykonywania prac projektowych z zakresu branży sanitarnej/elektrycznej/budowlano-konstruktorskiej/drogowej odnoszących się do zasobów zarządzanych przez  WSM „Ochota”. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja  do dnia 01.06.2020r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.06.2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

ze względu na wyjątkową sytuację (rozwój sytuacji epidemiologicznej – koronawirus (SARS-CoV-19) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) z późniejszymi  zmianami) otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi w dniu 01.06.2020 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wykonania zamówienia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane wykonawcom na ich pisemny wniosek.

Oceny poszczególnych ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego, na posiedzeniu niejawnym.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
ZAWIADOMIENIE

o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników Spółdzielni odwołuje przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 140 położonego w Warszawie przy ul. Geodetów 6, który miał się odbyć dnia 2 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00.

Nowy termin będzie ogłoszony na stronie internetowej WSM „Ochota” oraz na tablicach ogłoszeń w Biurze Spółdzielni i Administracjach.

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages