Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 24.08.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku ul. Strubiczów 6 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin      ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 23.08.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32; p. Andrzej Jachimowicz  tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku ul. Strubiczów 6 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 24.08.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 23.08.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018r o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 24.08.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: ocieplenie poddasza metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej w bud. mieszkalnych przy ul. Strubiczów 1, Strubiczów 5, Strubiczów 6, al. Krakowska 268 i 272  w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin      ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 23.08.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32; p. Andrzej Jachimowicz  tel. (22) 572-89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ocieplenie poddasza metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej w bud. mieszkalnych przy ul. Strubiczów 1, Strubiczów 5, Strubiczów 6, al. Krakowska 268 i 272  w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 24.08.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 23.08.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z zagospodarowanie podwórka przy ul. Okińskiego 1 i 3 oraz Gorlicka 10 Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

SOTEX Sp. z o.o. Sp. k.
al. Krakowska 225
05-552 Łazy

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Geodetów 8 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

BOLT – Instalacje Elektryczne
Zych Marcin
ul. St. Nasfetera 1
05-230 Kobyłka

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIKI PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Geodetów 4 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

 

M-BUD Zakład Robót Ogólnobudowlanych – Jerzy Zawistowski
ul. Nowogrodzka 31 lok. 220
00-511 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Warszawie przy ul. Strubiczów 5 o powierzchni użytkowej 48,5 m2, znajdującego się na I piętrze.

Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa  ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ).

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota”, który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww  lokal mieszkalny będzie  udostępniony do obejrzenia od dnia  1.08.2018 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla : Al.Krakowska 268,   nr tel. 22 846 29 82.

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 3 przy ul. Strubiczów 5 ” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia  23.08.2018 r. , do godz. 900

(ul. Pruszkowska 17, pok. 211). Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu  oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych przez WSM ‘Ochota”. Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne  w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni  lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota” ( pok.112), przy

 1. Pruszkowskiej 17

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 )  wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu. Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – który z oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 31.07.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: zagospodarowanie podwórka przy ul. Okińskiego 1 i 3  oraz Gorlicka 10  Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Gorlicka  ul. Gorlicka 1 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 30.07.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zagospodarowanie podwórka przy ul. Okińskiego 1 i 3  oraz Gorlicka 10  Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 31.07.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości  1 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 30.07.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wykonaniem bieżącej konserwacji, serwisie, usuwaniu awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości w pracy instalacji sanitarnych i urządzeń tj. instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej, w odniesieniu do obiektów położonych na terenie Osiedla Jadwisin, została wybrana oferta złożona przez:

 

 

GRA-SANIT-BIS

Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska

Św. Wincentego 112 PK-3

03-251 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.07.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Geodetów 8 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.07.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana instalacji elektrycznej  części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Geodetów 8 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 27.07.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 26.07.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 27.07.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: wymianę instalacji elektrycznej części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Geodetów 4 w Warszawie, zarządzanych przez WSM „Ochota” Administracja Osiedla Jadwisin ul. Korotyńskiego 23 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 26.07.2018 r.  w godz. 8:00-14:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

 • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania
 • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • wpłacił wymagane wadium

 

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wymiana instalacji elektrycznej  części wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Geodetów 4 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 211 do dnia 27.07.2018r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić na konto nr: 88 1020 1055 0000 9702 0097 7157 do dnia 26.07.2018r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018r o godz. 10.15  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy  ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z wymianą pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy al. Dwudziestolatków 1, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
GRA-SANIT-BIS Szczepan Smogorzewski, Grażyna Smogorzewska
ul. Św. Wincentego 112 PK-3
03-291 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
WYNIK PRZETARGU

WSM „Ochota” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na prace związane z modernizacją budynku studni oligoceńskiej na potrzeby administracji oraz rozbudową o pomieszczenia klubu osiedlowego przy al. Dwudziestolatków 9 w Warszawie, została wybrana oferta złożona przez:

AGRAPLAST Sp. z o.o.
ul. Śliska 3 lok. 1B
00-127 Warszawa

Zarząd WSM "OCHOTA"
Pages